GIENE FLAAVE POËIT

Nei, nei, ‘kzên ekik nie zuu ne flaave poëit
Dei aa mê amoeruis parollekes zit te flatteire,
Giene charmeur dei  aa mê franse chichi wil imponeire,
Nie zuu van: maain bloemeke, maain ingelke, maain bootee sans parêj.
Wa ne ziever!
….
D’ailleurs, de vos hei on Mêter Corboo gezeit:
Wit da as ze aa flatteire
Ês ‘t oem van aa te proffiteire.
Daane doo niks leever!
….
Nei, nei, waale Maroljeis moerre nie hemme van sjieke parleej
‘kzên ekik mo ne sumpele kadei
En gaai e zinneke sans frivollekes
….
Vui maa ês ons Brussels goo genoeg
Oem aa sans détoerkes te zegge:
Sjooke, ‘kzeen aa gêrre.

naar Sonnet 21 van W. Shakespeare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s